Новини

Удължаване срока за прием на документи за КККР за район ТРИАДИЦА, СО

2014-12-08 07:50

Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че крайният срок за прием на копията на документите за собственост и други вещни права на имоти, както и копията от архитектурни чертежи за сгради със самостоятелни обекти, се удължава от 12 декември 2014 г. до 19 декември 2014 г. включителнов сградата на район "Триадица" - Столична община, ул. "Алабин" 54, етаж 3, стая 301 (Заседателна зала). Документи ще се събират и в официалния работен ден - 13 декември 2014 г. (събота). За Ваше улеснение, документите заедно с попълнена бланка, се приемат и по електронната ни поща office@geobg.com.

Документите се представят от собственик или представляващ го, не е необходимо пълномощно.

Съгласно ЗКИР, в процеса на създаване на кадастрална карта и кадастрални регисти /КККР/, докато не бъде обявено в "Държавен вестник", не се заплащат такси. Няма нормативно регламентирана парична санкция (глоба) и такава не се събира при непредставяне на документ за собственост или друго вещно право за недвижим имот, който попада в територията на район "Триадица".

В случай, че не успеете до 19.12.2014г., имате възможност да предоставите своите документи за собственост в 30-дневен срок от обявяването в "Държавен вестник" на приетите КККР на района, когато се отстраняват непълноти, грешки и се отправят писмени възражения към СГКК - гр. София, съгл. чл. 46, ал. 1 от ЗКИР.

След изтичане на договора и влизане в сила на новата КККР, ако се установи, че даден недвижим имот липсва или данните за него са непълни и неточни, но не по вина на ДЗЗД "Геоинженеринг", то собственикът заплаща съответната нормативно определена административна такса за отстраняване на грешката/липсата.

Прием на документи за създаване на КККР на район ТРИАДИЦА, СО

2014-10-22 13:15

Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че във връзка с изпълнение на договор за "Създаване на КККР на район Триадица, Столична община", анкетирането на собствениците (събиране на документи за собственост и други вещни права, както и копия от архитектурни чертежи за сгради със самостоятелни обекти) на имоти, сгради и самостоятелни обекти (апартаменти, гаражи, магазини и други) ще се извършва по утвърден график от 10 ноември до 12 декември 2014г. включително, в сградата на район "Триадица" - Столична община, ул. "Алабин" 54, етаж 3, стая 301 (Заседателна зала).

За Ваше улеснение, можете да изтеглите и попълните предварително (в 3 екземпляра) бланка за подаване на документите за собственици от ТУК.

Вижте графиците, по които ще се извършват геодезическите измервания ТУК.

Обнародвана е в ДВ Заповед за създаване на КККР на район ТРИАДИЦА, СО

2014-10-09 10:12

В брой 83/07.10.2014год. на Държавен вестник е обнародвана Заповед № РД-16-24/12.09.2014 год. за откриване на производство по създаване на КККР на район ТРИАДИЦА, Столична община. 

В срок 30 дни от обнародването на заповедта (до 06.11.2014 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, за който се създават кадастралната карта и кадастралните регистри, в съответствие с актовете за собственост.

Предстои обявяване в сайта ни на местата и графика за събиране на документи за собственост и други вещни права на заинтересованите лица до края на месец Октомври 2014г.