Новини

Обнародвана е в ДВ Заповед за създаване на КККР на район ТРИАДИЦА, СО

2014-10-09 10:12

В брой 83/07.10.2014год. на Държавен вестник е обнародвана Заповед № РД-16-24/12.09.2014 год. за откриване на производство по създаване на КККР на район ТРИАДИЦА, Столична община. 

В срок 30 дни от обнародването на заповедта (до 06.11.2014 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, находящи се на територията на района, за който се създават кадастралната карта и кадастралните регистри, в съответствие с актовете за собственост.

Предстои обявяване в сайта ни на местата и графика за събиране на документи за собственост и други вещни права на заинтересованите лица до края на месец Октомври 2014г.

ДЗЗД "Геоинженеринг" - изпълнител по създаване на КККР на район ТРИАДИЦА, Столична община

2014-08-19 12:07

"Геоинженеринг" Ви уведомява, че е публикувано Решение № РД-19-10/30.07.2014 год. на Изпълнителният директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър за класиране на участниците и обявяване на изпълнители по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на район ТриадицаСтолична община”, с което ДЗЗД "ГЕОИНЖЕНЕРИНГ" (консорциум между "Геоинженеринг" ООД и ЕТ "Геоинженеринг - Н.Киров") е обявен за изпълнител. 

Решение № РД-19-10/30.07.2014 год.

В момента тече процедура по сключване на договор между двете страни.

Предстои публикуване на актуална информация в сайта ни за течението по изпълнение на договора.

Сключен договор за изпълнение на об.позиция 3 за създаване на КККР на на гр. Каблешково, с. Константиново и с. Черни връх

2014-08-15 11:11

Уважаеми клиенти, уведомяваме Ви, че е сключен Договор № КД-1-50/13.08.2014год. между ДЗЗД "Черноморец" и АГКК за изпълнение на Обособена позиция 3 с предмет: „Създаване на КККР на землищата на гр. Каблешково, община Поморие, с. Константиново и с. Черни връх, общ. Камено, област Бургас и на СпКР на обекти по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК (крайбрежни езера, острови, лагуни, лимани, влажни зони, брегоукрепителни и брегозащитни системи и съоръжения), включително и охранителни зони „А” и „Б”, попадащи в землищата на общини Поморие и Камено, област Бургас” към обществена поръчка с предмет: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на землищата на 12 населени места от област Бургас, включени в зона „Б” по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), създаване на специализирани карти и регистри (СпКР) на обекти по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК (крайбрежни езера, острови, лагуни, лимани, влажни зони, брегоукрепителни и брегозащитни системи и съоръжения), включително и охранителни зони „А” и „Б” попадащи в землищата на общини Несебър, Созопол, Приморско, Царево, Бургас, Поморие и Камено, област Бургас и създаване на КККР на землището на гр. Костинброд, общ. Костинброд, Софийска област”, включваща 4 (четири) обособени позиции.