Новини

ДЗЗД "Геоинженеринг" - изпълнител по създаване на КККР на район ТРИАДИЦА, Столична община

2014-08-19 12:07

"Геоинженеринг" Ви уведомява, че е публикувано Решение № РД-19-10/30.07.2014 год. на Изпълнителният директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър за класиране на участниците и обявяване на изпълнители по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на район ТриадицаСтолична община”, с което ДЗЗД "ГЕОИНЖЕНЕРИНГ" (консорциум между "Геоинженеринг" ООД и ЕТ "Геоинженеринг - Н.Киров") е обявен за изпълнител. 

Решение № РД-19-10/30.07.2014 год.

В момента тече процедура по сключване на договор между двете страни.

Предстои публикуване на актуална информация в сайта ни за течението по изпълнение на договора.

Сключен договор за изпълнение на об.позиция 3 за създаване на КККР на на гр. Каблешково, с. Константиново и с. Черни връх

2014-08-15 11:11

Уважаеми клиенти, уведомяваме Ви, че е сключен Договор № КД-1-50/13.08.2014год. между ДЗЗД "Черноморец" и АГКК за изпълнение на Обособена позиция 3 с предмет: „Създаване на КККР на землищата на гр. Каблешково, община Поморие, с. Константиново и с. Черни връх, общ. Камено, област Бургас и на СпКР на обекти по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК (крайбрежни езера, острови, лагуни, лимани, влажни зони, брегоукрепителни и брегозащитни системи и съоръжения), включително и охранителни зони „А” и „Б”, попадащи в землищата на общини Поморие и Камено, област Бургас” към обществена поръчка с предмет: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на землищата на 12 населени места от област Бургас, включени в зона „Б” по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), създаване на специализирани карти и регистри (СпКР) на обекти по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК (крайбрежни езера, острови, лагуни, лимани, влажни зони, брегоукрепителни и брегозащитни системи и съоръжения), включително и охранителни зони „А” и „Б” попадащи в землищата на общини Несебър, Созопол, Приморско, Царево, Бургас, Поморие и Камено, област Бургас и създаване на КККР на землището на гр. Костинброд, общ. Костинброд, Софийска област”, включваща 4 (четири) обособени позиции. 

ДЗЗД "Черноморец" - изпълнител по създаване на КККР на гр. Каблешково (общ. Поморие), с. Константиново и с. Черни връх (общ. Камено, обл. Бургас)

2014-08-15 09:18

"Геоинженеринг" Ви уведомява, че е публикувано Решение № РД-19-1/18.07.2014 год. на Изпълнителният директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър за класиране на участниците и обявяване на изпълнители по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на землищата на 12 населени места от област Бургас, включени в зона „Б” по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), създаване на специализирани карти и регистри (СпКР) на обекти по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК (крайбрежни езера, острови, лагуни, лимани, влажни зони, брегоукрепителни и брегозащитни системи и съоръжения), включително и охранителни зони „А” и „Б” попадащи в землищата на общини Несебър, Созопол, Приморско, Царево, Бургас, Поморие и Камено, област Бургас и създаване на КККР на землището на гр. Костинброд, общ. Костинброд, Софийска област”, включваща 4 (четири) обособени позиции

Решение № РД-19-1/18.07.2014 год.

Обявен за изпълнител по Обособена позиция 3 - „Създаване на КККР на землищата на гр. Каблешково, община Поморие, с. Константиново и с. Черни връх, общ. Камено, област Бургас и на СпКР на обекти по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК (крайбрежни езера, острови, лагуни, лимани, влажни зони, брегоукрепителни и брегозащитни системи и съоръжения), включително и охранителни зони „А” и „Б”, попадащи в землищата на общини Поморие и Камено, област Бургас” е ДЗЗД "ЧЕРНОМОРЕЦ" (консорциум между "Геоинженеринг" ООД, "Зенит-Гео" ЕООД и ЕТ "Геоинженеринг - Н.Киров").