Новини

ДЗЗД "ГЕОБГ" - изпълнител по създаване на КККР на землища в общини Батак, Ракитово и Пещера

2016-08-08 16:45

ДЗЗД "ГЕОБГ" Ви уведомява, че е публикувано Решение № РД-19-1/05.08.2016 год. на Изпълнителният директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) за класиране на участниците и обявяване на изпълнители по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на с. НОВА МАХАЛА, с. ФОТИНОВО, община Батак, гр. КОСТАНДОВО, общ. Ракитово, с. КАПИТАН ДИМИТРИЕВО, с. РАДИЛОВО, община Пещера, област Пазарджик, с което ДЗЗД "ГЕОБГ" (консорциум между "Геоинженеринг" ООД и "Зенит-Гео" ЕООД) е обявен за изпълнител. 

Решение № РД-19-1/05.08.2016 год.

В момента тече процедура по сключване на договор между двете страни. Предстои публикуване на актуална информация в сайта ни за течението по изпълнение на договора.

Удължен срок за подаване на възражения и писмени искания по КККР на р-н ТРИАДИЦА, СО

2016-02-09 16:15

До всички заинтересовани страни!

ДЗЗД "Геоинженеринг" и АГКК Ви уведомяват, че поради голямата активност от страна на гражданите се удължава срока до 25.02.2016 г., в който заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по приетите кадастрална карта и кадастрални регистри на недвижимите имоти (поземлени имоти, сгради, етажи в сгради, магазини и др.) за територията на район „Триадица“, Столична община. Писмените искания и възражения се подават пред представители на Службата по геодезия, картография и кадастър София в сградата на район „Триадица“, ул. „Алабин“ № 54, ет. 3, заседателна зала (стая 301)

Линк към АГКК: http://www.cadastre.bg/announcements/udulzhava-sroka-do-25022016-g-za-raion-triadica-v-koito-zainteresuvanite-lica-mogat-da

Приети КККР на район ТРИАДИЦА, СО

2016-01-12 15:15

Уважаеми граждани, уведомяваме Ви, че на база сключен Договор № КД-1-68/12.09.2014год. между ДЗЗД "Геоинженеринг" и АГКК за изпълнение на договор с предмет: „СЪЗДАВАНЕ НА КККР НА РАЙОН ТРИАДИЦА, СТОЛИЧНА ОБЩИНА, в бр. 3 от 12.01.2016 г. на „Държавен вестник", стр. 72, т. 76 е обнародвана приетата кадастрална карта и кадастрални регистри за район ТРИАДИЦА, Столична Община. 

Кадастралната карта и кадастралните регистри са в службата по геодезия, картография и кадастър.

В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник”, считано от 12.01.2016 г. (до 11.02.2016 г. включително), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред съответната служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК-София) в изнесен офис в административната сграда на район ТРИАДИЦА към СО, на ул. „Алабин“ № 54, ет. 3, заседателна зала (стая 301).

За допълнителна информация от СГКК-София – тел.: 02 / 818 83 83.

Линк към АГКК: http://www.cadastre.bg/announcements/dv-br-3-ot-12012016-g-prieti-kkkr-za-slednite-teritorii

Линк към ДВ: http://dv.parliament.bg/DVWeb/broeveList.faces