Новини

Одобрена КККР на гр. Каблешково, с. Константиново и с. Черни връх

2015-08-25 15:11

Уважаеми клиенти, уведомяваме Ви, че на база сключен Договор № КД-1-50/13.08.2014год. между ДЗЗД "Черноморец" и АГКК за изпълнение на Обособена позиция 3 с предмет: „Създаване на КККР на землищата на гр. Каблешково, община Поморие, с. Константиново и с. Черни връх, общ. Камено, област Бургас и на СпКР на обекти по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК (крайбрежни езера, острови, лагуни, лимани, влажни зони, брегоукрепителни и брегозащитни системи и съоръжения), включително и охранителни зони „А” и „Б”, попадащи в землищата на общини Поморие и Камено, област Бургас”:

В бр. 65 от 25.08.2015 г. на „Държавен вестник“ е обнародвана ЗАПОВЕД № РД-18-37 / 27 юли 2015г. на изп. директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за землищата на гр. Каблешково, община Поморие, с. Константиново и с. Черни връх, общ. Камено, област Бургас. Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 24.09.2015 г. включително) пред Административния съд по местонахождението на имотите, чрез Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Бургас. Могат да бъдат направени писмени възражения от заинтересованите лица към СГКК.

Подаване на документи за създаване на КККР район Триадица

2014-12-23 09:48

Уважаеми Граждани,

Във връзка с подаването на документи за създаване на КККР за район „Триадица“.

Моля, имайте предвид, че:

Няма да се изпращат потвърдителни имейли при получаване на документите.

И-мейлите, получени в регламентирания срок със съответните изискуеми документи до 09.01.2015 г. ще бъдат обработени до края на текущия месец /30.01.2015 г./ и съответно ще Ви бъде изпратен входящ номер на същия и-мейл, от който са подадени.

Благодарим Ви за разбирането!

На 22.12.2014 г., 23.12.2014 г. и на 29.12.2014 г., 30.12.2014 г. документи в сградата на Район "Триадица" - СО НЯМА да се приемат.

Срокът, в който може да подадете Вашите документи в Общината е от 05.01.2015 г. до 09.01.2015 г. включително.

Повторно удължаване срока за прием на документи за КККР за район ТРИАДИЦА, СО

2014-12-17 11:50

Уважаеми граждани, Уведомяваме Ви, че поради голямата численост на гражданите в район "Триадица", ДЗЗД "ГЕОИНЖЕНЕРИНГ" ще приема копия на документи за собственост и други вещни права на имоти, както и копия от архитектурни чертежи за сгради със самостоятелни обекти, както следва:

  1. Графикът за прием на документи (от 08:30 до 17:30 ч. без почивка, в сградата на р-н ТРИАДИЦА–СО, етаж 3, Заседателна зала, стая 301), съгл. чл.38, ал.1, т.3 от ЗКИР, се удължава с още една седмица – от 5 януари 2015г. до 9 януари 2015 г. включително.
  2. Приемането на документи, заедно с попълнена бланка, ще продължи и по електронен път, както до сега, считано от 19.12.2014г. до 09.01.2015г. вкл., на посочения имейл: office@geobg.com.
  3. За коректното и пълно нанасяне на имотите (поземлен имот, апартамент, сграда, магазин, гараж, офис или др.) в КККР, е необходимо предоставяне на:

  • документ за собственост и други вещни права, удостоверяващ правата Ви върху имота;
  • попълнена бланка/удостоверение за подадения документ

    Документите се представят от собственик или представляващ го, не е необходимо пълномощно.